Pátek, 29. září 2023

Pozvakowski

Pozvakowski: iterum

...občas nedostatky v invenčnosti...